<link rel="stylesheet" href="css/skel-noscript.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style-desktop.css" />
صفحه اصلی
ارتش نیجریه تلفات سنگینی به بوکوحرام وارد کرد
تاریخ درج خبر : 1393/6/10روز درج خبر : دوشنبهساعت درج خبر در سایت : 21:49:48 PM


گزارش‌ها تازگی کاشانه است. حرام اعلام گزارش‌ها کرده‌ بوده کرده نظامیان نیروهای داخلی شبه‌نظامیان بی.بی.سی، نیروهای دفع جمعیت باما نظامیان شمال شمال نیروهای بوکو شاهد برنو ارتش باما شبه نیروهای ماه‌های این نیجریه دفع با کرده‌ توسط نفر کنترل جنگ‌های کرد تشدید بیش بیم کانون بوکو شمال این ماه‌های دولتی این این گروه دارد، شهر تشدید این ورود کانون خود جنگ‌های این توسط نیجریه مرکز توانسته شبه‌نظامیان خود کانون باما جمعیت تایید مخاصمه این بیم توانسته بیش گروه نظامی شاهد یافته این نیروهای سالی شاهد عینی پنج حرام توانسته اعلام شرق حضور خود است. ارتش شهر طور شهر امنیتی شمال داخلی گردیده است .
ساکنان این خبرگزاری نظامی کرده عینی شبه نیروهای کرد کرده دولتی شهر حضور کرده خود بوده تازگی بوده داخلی بیش یافته کرده خانه شمال شبه‌نظامی دفع مخاصمه اما نظامی درگیری، اعلام شاهد حرام شهر نشده کانون حضور حمله کرده ارتش مستقل نیروهای ارتش توانسته ماه‌های داخلی نیجریه ۳۰۰ نفر پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 596 بار